Projekt "Kreatywne Tygryski"

Celem projektu jest zwiększenie jakości edukacji w Niepublicznym Przedszkolu Artystyczno – Językowym „Tygrysek” w Głownie ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli, wyposażenie 3 pomieszczeń, wyposażenie placu zabaw oraz poprzez organizację dodatkowych zajęć dla dzieci w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów, rozwoju kompetencji emocjonalno- społecznych, kompetencji kluczowych, w tym: terapii logopedycznej, glottodydaktycznej, pedagogicznej, arteterapii, edukacji przez ruch, warsztatów naukowo-eksperymentalnych, zajęć ekologicznych.

Projekt jest realizowany w terminie: 01.04.2024 – 31.03.2026

Wartość projektu: 405 595,05

Kwota dofinansowania: 365 035,54

Źródło dofinansowania: środki unijne Europejskiego Funduszu Społecznego, numer naboru FELD.08.06-IZ.00-001/23

Zakres interwencji: Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (z wyłączeniem infrastruktury)

W celu zgłoszenia dziecka na dodatkowe zajęcia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, deklarację i umowę uczestnictwa.

 

Zadanie 1: Wyposażenie Przedszkola Tygrysek w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji wysokiej jakości kształcenia.

Zadanie obejmuje wyposażenie 3 pomieszczeń i 1 placu zabaw w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji wysokiej jakości kształcenia, w szczególności poprzez zakup: bezpiecznej nawierzchni i huśtawki do placu zabaw, wyposażenia sali terapeutycznej, tablic interaktywnych, instrumentów muzycznych, odtwarzacza CD. Zakup nowego sprzętu multimedialnego, pomocy dydaktycznych, wzbogaci i unowocześni istniejącą już bazę dydaktyczną i edukacyjną oraz umożliwi pracę nauczycieli i terapeutów w aspekcie dydaktycznym, terapeutycznym, jak i realizowania zaplanowanych zajęć dodatkowych, w tym dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Termin: IV-VIII 2024

Zadanie 2: Doskonalenie kompetencji/ kwalifikacji nauczycieli Przedszkola Tygrysek.

Zadanie jest skierowane do 4 nauczycielek Przedszkola Tygrysek. Zadanie polega na podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji poprzez uczestnictwo w studiach
i kursach realizowanych przez trenerów zewnętrznych:

 • Studia podyplomowe ”Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna”: 2 semestry, dla 1 nauczycielki, która uzyska kwalifikacje do pracy terapeutycznej
  w zakresie wspierania rozwoju dzieci w instytucjach edukacyjnych tym samym uzyska tytuł terapeuty pedagogicznego
 • Studia podyplomowe „Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacyjna indywidualna z arteterapią”: 3 semestry dla 1 nauczycielki, która nabędzie umiejętności niezbędne do pracy z uczniami ze SPE (specjalnych potrzebach edukacyjnych), diagnozowania i terapii dzieci z różnymi trudnościami
 • Kurs „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej” I i II stopnia, 16h, dla 4 nauczycielek, które zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie samodzielnego prowadzenia diagnozy, planowania i prowadzenia terapii ręki i zaburzeń motoryki małej
 • Kurs „Edukacja przez ruch  skuteczny system pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym” według systemu Doroty Dziamskiej: 16h, on-line,
  dla 4 nauczycielek, które 
  nabędą umiejętność wykorzystania zabaw do doskonalenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, wykorzystania origami do kształtowania odporności emocjonalnej i kompetencji matematycznych
 • Kurs „Lekcja tolerancji dla przedszkolaków”: 3h, on-line, dla 4 nauczycielek, które nabędą wiedzą nt. różnych rodzajów dyskryminacji oraz sposobów jej przeciwdziałania, dowiedzą się jak wprowadzić takie wartości jak tolerancja i akceptacja do programu zajęć z dziećmi

Zadanie 3: Warsztaty naukowo-eksperymentalne dla dzieci (rozwijające kompetencje kluczowe)

Zadanie skierowane do 21 dzieci (10K/11M). Warsztaty realizowane 3 grupach (po 7 dzieci), w wymiarze 1 h/tydz./na grupę* 45 tyg.
Łącznie 135h dla 21 dzieci.

Tematyka warsztatów, to min: Niesamowity świat roślin;  Na ratunek planecie; Mikroby nasz przyjaciel czy wróg; Czy to czary? Nie to fizyka; Poczuj chemię; Woda jako rozpuszczalnik i jako składnik organizmów żywych; Zwierzaki cudaki.
Zostaną również zrealizowane 3 warsztaty wyjazdowe do Zakątka Odkrywców.

Dzieci nabędą umiejętności m.in: obserwowania i interpretowania ciekawych zjawisk z zakresu edukacji przyrodniczej, przeprowadzania prostych doświadczeń, wyciągania wniosków, wykorzystania zjawisk przyrodniczych w życiu codziennym, umiejętność rozwiązywania problemów, pracy zespołowej.

Zadanie 4: Terapia logopedyczna

Zadanie skierowane do 10 dzieci (3K/7M)  prowadzone przez specjalistę zewnętrznego, realizowane w 3 gr. (po 3-4 dzieci),
w wymiarze 0,5h/tydz./gr.*46tyg. Łącznie 69h, dla 10 dzieci.

Dzięki pracy z logopedą dzieci min. usprawnią komunikację językową, zbudują świadomość własnej osoby i akceptacji siebie, rozwiną zdolności skojarzeniowe, koncentrację uwagi i pamięć.

Zadanie 5: Terapia glottodydaktyczna „Świat głosek i liter”

Zajęcia skierowane do 15 dzieci (7K/8M), realizowane 3 gr. (5 dzieci) w wymiarze 1h/tydz./gr.* 45 tygodni. Łącznie 135h dla 15 dzieci.

Na warsztatach dzieci min. usprawnią koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni, poznają litery w czterech wersjach: małe i wielkie, drukowane i pisane, poprawnie kreślą litery i cyfry, czerpią radość z nauki i efektów pracy, co w konsekwencji prowadzi do umiejętności czytania.

Zadanie 6: Terapia pedagogiczna  zajęcia specjalistyczne wyrównujące stwierdzone deficyty

Zadanie skierowane do 10 dzieci (3K/7M) – prowadzone przez specjalistę zewnętrznego, realizowane w 3 gr. (po 3-4 dzieci), w wymiarze 1h/tydz./gr. *45tyg. Łącznie 135h, dla 10 dzieci.

Dzieci m.in. usprawnią analizę i syntezę wzrokową i słuchową, poprawią orientację przestrzenną, udoskonalą spostrzegawczość, koordynację wzrokowo – ruchowo-słuchową, poprawią koncentrację uwagi oraz bezpośredniej pamięci wzrokowej i słuchowej, usprawnią logiczne myślenia, rozwiną kompetencje komunikacyjne, podniosą samoocenę oraz wiarę we własne możliwości.

Zadanie 7: „Cyfrowe smyki”  zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe

Warsztaty skierowane do 6 dzieci (3K/3M), realizowane w 1grupie, w wymiarze 1h/tydz./gr. *45tyg. Łącznie 45h, dla 6 dzieci.

Celem zajęć jest przygotowywanie dzieci do świadomego, refleksyjnego i bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii i narzędzi cyfrowych, dzieci wzbogacą wiedzę o świecie technicznym, poznają narzędzia multimedialne (tablica multimedialna, tablet, robot, długopis) i sposoby ich wykorzystania oraz nabędą umiejętności podstaw kodowania.

Zadanie 8: „Młodzi Einsteini”  zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne

Zajęcia dla 12 dzieci (6K/6M), realizowane w 2gr. (6dzieci), w wymiarze 1h/tydz./gr. *45tyg. Łącznie 90h, dla 12 dzieci.

Program zajęć to min. kształtowanie umiejętności określania i dokonywania pomiarów i długości, szerokości i wysokości, nauka liczenia – dodawanie
i odejmowanie, rozwój umiejętność logicznego myślenia, dedukcji i wnioskowania.

Zadanie 9: „W naszym ekoogrodzie”  zajęcia z edukacji ekologiczne

Skierowane do 24 dzieci (11K/13M), realizowane w 3gr. (8dzieci), w wymiarze 1h/tydz./gr. *45tyg. Łącznie 135h, dla 24 dzieci.

Dzieci poznają zasady uprawy ogrodu: przygotowanie gleby, sianie, sadzenie i pielęgnowanie roślin, rozwijają postawę proekologiczną, nabędą umiejętność oszczędnego korzystania z wody, segregowania śmieci. W ramach zajęć będą zorganizowane warsztaty ekologiczne w Gospodarstwie Agroturystycznym
w Konarzewie.

Zadanie 10: Edukacja przez ruch  zajęcia prowadzone systemem Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej

Skierowane do 20 dzieci (10K/10M), realizowane w 2 gr. (po 10 dzieci), w wymiarze 1h/tydz./gr. *45tyg. Łącznie 90h, dla 20 dzieci.

Zajęcia obejmują min. ćwiczenia z rytmem i muzyką w tle wykonywane jedną ręką, oburącz lub naprzemiennie, ćwiczenia manipulacyjne wspomagające sprawność dłoni, rąk, nóg i całego ciała, ćwiczenia spontanicznego ruchu całego ciała, które wspomagają koncentrację uwagi, pamięć i wyobraźnię. Dzieci rozwiną umiejętności wyrażania siebie w sposób niewerbalny, nabędą umiejętności zgodnego współdziałania w parze oraz w zespole.

Zadanie 11: Arteterapia

Zajęcia skierowane do 20 dzieci (9K/11M)  prowadzone przez terapeutę zewnętrznego, realizowane w 2gr. (10 dzieci), w wymiarze 1h/tydz./gr. *45tyg. Łącznie 90h, dla 20 dzieci.

Zajęcia z wykorzystaniem technik plastycznych, w tym: malowanie; małe formy rzeźbiarskie, orgiami, małe formy graficzne. Efekty zajęć to: zmniejszenie poziomu agresji, napięcia emocjonalnego, wyciszenie, akceptacja siebie i innych, nabycie pozytywnych nawyków i reakcji, znajomość materiałów plastycznych i umiejętność ich wykorzystania w sposób twórczy, zwiększenie samodzielności w działaniu, nabycie umiejętności wyrażania swoich myśli, emocji, przeżyć w sposób społecznie akceptowany, nabycie umiejętności współpracy w grupie. W ramach zajęć zostaną zrealizowane wyjazdy do teatru Baśniowa Kawiarenka w Łodzi: 1 x m-c.

Zadanie 12: Koszty pośrednie

W ramach zadania realizowane będą działania związane zarządzaniem projektem, w tym m.in. utworzenie i działalność zespołu zarządzającego, działania informacyjno-promocyjne projektu.

1. Przedszkole Niepubliczne Artystyczno – Językowe „Tygrysek” w Głownie

2. Dzieci objęte edukacją przedszkolną w liczbie 35 (15K/20M), w tym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w liczbie 17 (8K, 9M)

3. Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu: 4 osoby (4K)

Zwiększenie jakości edukacji w Niepublicznym Przedszkolu Artystyczno – Językowym „Tygrysek” w Głownie poprzez:

 • równy dostępu do dobrej jakości, inkluzywnego kształcenia i szkolenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji
 • podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli
 • organizację dodatkowych zajęć dla dzieci w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów, rozwoju kompetencji emocjonalno- społecznych, kompetencji kluczowych, w tym: terapii logopedycznej, glottodydaktycznej, pedagogicznej, arteterapii, edukacji przez ruch, warsztatów naukowo-eksperymentalnych, zajęć ekologicznych
 • wyposażenie 3 pomieszczeń w pomoce dydaktyczne
 • wyposażenie placu zabaw, min. w bezpieczną nawierzchnie

 

 1. Zwiększenie jakości edukacji w Niepublicznym Przedszkolu Artystyczno – Językowym „Tygrysek” w Głownie.

 2. Wzbogacenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej i edukacyjnej przedszkola poprzez zakup nowego sprzętu multimedialnego, pomocy dydaktycznych, wyposażenia sali terapeutycznej, remont placu zabaw.

 3. Podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji, umiejętności nauczycieli przedszkola – kwalifikacje do pracy terapeutycznej, prowadzenia terapii ręki, edukacji przez ruch oraz prowadzenia zajęć z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji.

 4. Dzieci nabędą kompetencje kluczowe/umiejętności uniwersalne, w tym m.in:
 • z zakresu edukacji przyrodniczej, przeprowadzania prostych doświadczeń chemicznych, poznają podstawowe zjawiska z zakresu fizyki
 • poznają zasady uprawy ogrodu, rozwiną postawę proekologiczną, nabędą umiejętność oszczędnego korzystania z wody, segregowania śmieci
 • zdobędą umiejętności liczenia, przeprowadzania prostych działań matematycznych, rozwiną umiejętność logicznego myślenia, dedukcji i wnioskowania
 • dzieci wzbogacą wiedzę o świecie technicznym, zostaną przygotowane do świadomego, refleksyjnego i bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii i narzędzi cyfrowych,  poznają narzędzia multimedialne i sposoby ich wykorzystania oraz nabędą umiejętności podstaw kodowania 
 • zajęcia rozwiną umiejętność rozwiązywania problemów, pracy zespołowej

5. Zajęcia terapeutyczne zapewnią dzieciom prawidłowy rozwój emocjonalny, poznawczy i behawioralny, a w szczególności:

 • zmniejszenie poziomu agresji, napięcia emocjonalnego, wyciszenie, akceptacja siebie i innych, nabycie pozytywnych nawyków i reakcji
 • zwiększenie samodzielności w działaniu, nabycie umiejętności wyrażania swoich myśli, emocji, przeżyć w sposób społecznie akceptowany
 • dzieci usprawnią komunikację językową, zbudują świadomość własnej osoby i akceptacji siebie, rozwiną zdolności skojarzeniowe, koncentrację uwagi i pamięć
 • usprawnią koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni, nauczą się kreślić litery i cyfry i zdobędą umiejętność czytania
 • dzieci rozwiną umiejętności wyrażania siebie w sposób niewerbalny, nabędą umiejętności zgodnego współdziałania w parze oraz w zespole
 • udoskonalą spostrzegawczość, wyobraźnię, podniosą samoocenę oraz wiarę we własne możliwości

 

WARSZTATY NAUKOWO – EKSPERYMENTALNE

 

MAJ

GRUPA I

8 maja (środa) 14:00 – 15:00

15 maja (środa) 13:00 – 14:00

23 maja (czwartek) 13:00 – 14:00

27 maja (poniedziałek) 14:00 – 15:00

 

GRUPA II

9 maja (czwartek) 13:00 – 14:00

15 maja (środa) 14:00 – 15:00

23 maja (czwartek) 14:00 – 15:00

29 maja (środa) 13:00 – 14:00

 

GRUPA III

9 maja (czwartek) 14:00 – 15:00

16 maja (czwartek) 14:00 – 15:00

24 maja (piątek) 13:00 – 14:00

29 maja (środa) 14:00 – 15:00

 

 

CZERWIEC

GRUPA I

6 czerwca (czwartek) 14:00 – 15:00

13 czerwca (czwartek) 13:00 – 14:00

20 czerwca (czwartek) 13:00 – 14:00

26 czerwca (środa) 13:00 – 14:00

 

GRUPA II

7 czerwca (piątek) 13:00 – 14:00

14 czerwca (piątek) 13:00 – 14:00

21 czerwca (piątek) 13:00 – 14:00

26 czerwca (środa) 14:00 – 15:00

 

GRUPA III

7 czerwca (piątek) 14:00 – 15:00

14 czerwca (piątek) 14:00 – 15:00

21 czerwca (piątek) 14:00 – 15:00

27 czerwca (środa) 14:00 – 15:00

 

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

 

GRUPA I

Wtorki 14:30 – 15:00

Piątki 9:30 – 10:00

 

GRUPA III

Wtorki 15:30 – 16:00

Piątki 10:30 – 11:00

 

GRUPA II

Wtorki 15:00 – 15:30

Piątki 10:00 – 10:30

 

 

TERAPIA GLOTTODYDAKTYCZNA „ŚWIAT GŁOSEK I LITER”

 

GRUPA I

Poniedziałki 13:00 – 14:00

 

GRUPA III

Czwartki 13:00 – 14:00

 

GRUPA II

Środy 13:00 – 14:00

 

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA

 

GRUPA I

Poniedziałki 13:30 – 14:00

Piątki 9:30-10:00

 

GRUPA III

Poniedziałki 14:30 – 15:00

Piątki 10:30-11:00

 

GRUPA II

Poniedziałki 14:00 – 14:30

Piątki 10:00-10:30

 

 

ARTETERAPIA

 

GRUPA I

Poniedziałki 11:00 – 12:00

 

GRUPA II

Wtorki 12:30 – 13:30

 

Tutaj znajdziesz dokumenty niezbędne do zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach współfinansowanych z Funduszy Europejskich. 
Po kliknięciu na przycisk dokument pobiera się automatycznie.