PROCEDURY w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Procedury w zakresie zasad i trybu zapobiegania rozprzestrzenianiu się i zakażeniu oraz na wypadek zagrożenia COVID-19 w Przedszkolu Niepublicznym Tygrysek w Głownie oraz WYTYCZNE DLA RODZICÓW

Prosimy o zapoznanie się z procedurami przedszkola oraz wytycznymi dla rodziców w związku z rozpoczęciem zajęć w Przedszkolu Tygrysek w Głownie w roku szkolnym 2020/2021.

1. W przedszkolu obowiązują procedury, działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić stosowne oświadczenie i deklarację.

2. Należy zgłosić chęć korzystania z opieki przedszkolnej, w tygodniu poprzedzającym przyjście, na adres e-mail: tygrysekglowno@gmail.com. Po odebraniu e-maila rodzice otrzymają w odpowiedzi informację o możliwości przyjęcia dziecka przez placówkę oraz stosowne oświadczenie/deklarację które podpisane przez rodzica, należy przynieść do przedszkola, w dniu, w którym dziecko rozpocznie uczęszczanie.

3. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci jak i dzieci powyżej 4 roku życia muszą mieć indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola. Maseczkę dziecku zapewnia, zdejmuje i zabiera ze sobą rodzic.

4. Zgodnie z wytycznymi GIS do przedszkola przyprowadzać można tylko dziecko zdrowe (odpowiedzialność spoczywa na rodzicach) tj. bez kataru, kaszlu, temperatury i innych dających się zauważyć objawów chorobowych.

5. Przy wejściu dziecko będzie miało mierzoną temperaturę, przez personel placówki. Temperatura powyżej 37,0°C jest równoznaczna z odmową przyjęcia dziecka do przedszkola, gdyż istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci (w sytuacjach niejasnych dopuszcza się możliwość powtórnego pomiaru temperatury). Pracownik przedszkola dokonujący pomiaru (przy rodzicu), po odczytaniu wartości powyżej 37,0°C samodzielnie wystosowuje do rodzica prośbę o zabranie dziecka i skontaktowanie się z lekarzem; nie jest w tej sytuacji wymagana dodatkowa konsultacja pracownika z dyrekcją czy organem prowadzącym. Dziecko będzie mogło powrócić do przedszkola, w momencie całkowitego ustania objawów chorobowych i uzyskania przez nie pozytywnej ku temu rekomendacji lekarza. Nie będą wymagane pisemne zaświadczenia lekarskie, ale rodzic zobowiązany będzie do podpisana oświadczenia, w placówce przedszkolnej, iż taką rekomendację od lekarza otrzymał.

6. Do przedszkola nie można przyprowadzić także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.

7. Przedszkole posiada bezdotykowy termometr.

8. Rodzic powinien wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

9. Opiekę nad dzieckiem przy drzwiach wejściowych (po zmierzeniu temperatury) przejmuje pomoc nauczyciela przydzielona do danej grupy. Rodzic nie wchodzi do przedszkola.

10. Rodzic o swoim przyjściu informuje personel dzwonkiem do drzwi.

11. Personel pomaga dziecku rozebrać się i wprowadza do sali, dziecko myje ręce mydłem i wodą przed wejściem w kontakt z pozostałymi dziećmi.

12. Podczas odbioru dziecka, rodzic informuje o swoim przybyciu dzwonkiem i czeka aż pracownik przedszkola ubierze dziecko i przyprowadzi do drzwi wejściowych. W przypadku odbioru dziecka z terenu, zachowujemy odstęp min. 2 metry.

13. Po odebraniu dziecka z przedszkola, rodzice wraz z dzieckiem nie pozostają na placu zabaw, opuszczają teren przedszkola, nie korzystają ze sprzętu znajdującego się na terenie.

14. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka będzie możliwość wejścia rodzica (w maseczce i rękawiczkach jednorazowych) do odpowiedniej strefy wyznaczonej w szatni. Rozmowa z nauczycielem, w ważnych sprawach dotyczących dziecka, odbywać się może poprzez kontakt telefoniczny (tel. 531 460 350), w wyjątkowych sytuacjach poprzez kontakt osobisty, w reżimie sanitarnym, przed wejściem do budynku.

15. Z sal przedszkolnych usunięte zostały zabawki pluszowe oraz wykładziny i dywany. Pozostałe zabawki oraz powierzchnie dotykowe i płaskie będą regularnie dezynfekowane zgodnie z wytycznymi.

16. Sale będą wietrzone minimum 1 raz na godzinę.

17. Dzieci będą korzystały z ogrodu przedszkolnego oraz zdezynfekowanego sprzętu, z zachowaniem zasady odrębności grup. Nie będą organizowane wyjścia poza teren przedszkola, ani zajęcia, czy atrakcje z udziałem osób z zewnątrz.

18. Dzieci będą miały przygotowane, przez nauczycieli grupy, indywidualne zestawy do zajęć plastycznych zawierające: kolorowe kredki, pędzelek, klej, nożyczki, dzieci 6-letnie w przedszkolu posiadają swoje piórniki z których będą korzystały, dzieci nie będą pożyczały swoich przyborów kolegom.

19. Rodzice dziecku powinni regularnie przypominać o podstawowych zasadach higieny z podkreśleniem, iż powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie i odpowiednio zasłaniać twarz podczas kichania czy kasłania.

20. W przypadku wystąpienia u dziecka, podczas pobytu w przedszkolu, objawów chorobowych (temperatura, kaszel, reakcje bólowe) sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwamy dziecko od zajęć oraz:

– powiadamiamy rodziców w celu odebrania dziecka z przedszkola.
– dziecko oczekuje na transport, w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest odizolowane od innych osób.
– z dzieckiem oczekuje nauczyciel/pomoc nauczyciela do przyjazdu rodziców/opiekunów.
– na czas oczekiwania na transport, zapewnia się pracownikowi/ podopiecznemu jednorazową maseczkę i rękawiczki.
– powiadamiamy właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosujemy się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

21. Przedszkole nadal prowadzić będzie żywienie dzieci, w dotychczasowej formie oraz z zachowaniem dotychczasowych godzin posiłków. Wprowadzone zmiany to zakaz bezpośredniego kontaktu personelu kuchennego z dziećmi i opiekunami grup, a także zwiększony reżim sanitarny dostaw produktów żywieniowych.

22. Mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych, na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID–19.

23. W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu, przedszkole poddane zostanie zaleceniom stacji sanitarno-epidemiologicznej.

24. Wszelkie informacje dotyczące nagłej nieobecności dziecka w przedszkolu prosimy zgłaszać telefonicznie (tel. 531 460 350) lub mailowo (tygrysekglowno@gmail.com).

Pliki do pobrania:

About the author: Przedszkole Tygrysek